AOVIVAORHE MADAGASCAR

AOVIVAORHE MADAGASCAR

'NDAO E !!!

 

KOBAKA AM-BAVA

VOLANA HATENDA


FA IZA MARINA MOA IANAO RA-MALAGASY ?


RAHA MANDINIKA NY MAHA-MALAGASY DIA HITA FA MISY ZAVATRA TELO MAMPIVARALILA NY FIAINANY. SAROTRA NY MANDINIKA NY MALAGASY SATRIA MORA MIOVAOVA IZY ARY MATEZA RORITINA TOY NY NOFON-KENA ; TOA VOZON'AKOHO AZA : HATAO HOE NOFONY HAY TAOLANY, HATAO TAOLANY HAY NOFONY. TSY HITA IZAY TENA MARINA ; MORA MIVADIKA KOA AZA, KA TSY MAINTSY MITANDRINA RAHA MIFANDRAHARAHA AMINY : NY ENY DIA TSY ENY MANDRAKARIVA, ARY NY TSIA DIA METY HO ZARY ENY ! TOA MATAMOHAKA ARY MASA-MANTA, TOA VOANKAZO SOAMARAVO.


RAHA JERENA NY ZAVA-MISY DIA TSY MIFANARAKA AMIN'NY TOKONY HO IZY. KA MIPETRAKA NY FANONTANIANA HOE : IZA MARINA MOA IANAO RA-MALAGASY ? RAHA HALALININA NY FANDINIHANA DIA MBOLA HO ELA ISIKA VAO TENA HANDROSO SY HIOVA. INONA NO VATO MISAKANA ? INONA NO TOE-TSAINA RAIKI-TAPISAKA ?


TSY MAINTSY FANTATRA SY TSAPAIN-TANANA IZANY VAO AFAKA TENA HANDROSO SY HIOVA ISIKA MALAGASY. HIDIKA VE IZANY FA HITADY RANDRANA TSY MANENDRIKA NA HANAO FANGALAN-TAHAKA BE FAHATANY ? HITAKY FINIAVANA SY FIVOARAN-TOE-TSAINA TOKOA IZANY NEFA TSY MILAZA FA HANARY NY MAHA-MALAGASY ANTSIKA. TSY HO TANTERAKA ANEFA IZANY FIOVANA IZANY RAHA TSY AMPY NY FANABEAZANA SY NY FIANARANA. KOA NY FANABEAZANA SY NY FIANARANA VE NO TSY AMPY SA TSY NANDAITRA TAMINTSIKA ? NIFANTOKA TAMIN'INONA ANEFA IZANY FANABEAZANA SY FIANARANA IZANY ? MATOA TSY NANDAITRA SY NALOA DIA TSY NIFANARAKA TSARA TAMIN'NY MAHA-MALAGASY ANTSIKA.


AMIN'NY FOMBA MANAO AHOANA NO HAMETRAHANA FANABEAZANA SY FIANARANA MIFANARAKA AMIN'NY TOE-TSAINA SY FOMBA MALAGASY ?


INONA ARY ALOHA NY TANJONA TOKONY HISY ANTSIKA ? NEFA AIZA HO AIZA AN'IZANY ISIKA ANKEHITRINY ? INONA NO FOMBA SY FITAOVANA ILAINA HO ENTI-MANANA IZANY ?


A) NY TOKONY HO IZYTOKONY HO VAHOAKA MAHATSIARO TENA ISIKA ; TSY HATORITORY ; VAHOAKA TOKONY HO TONGA SAINA, HIOITRA, HITRAKA, HITSANGANA ARY HANANA TOE-TSAINA TIA FIVOARANA !


B) NY ZAVA-MISY


ZARA VAHOAKA MALEMY LOHA NY MALAGASY ; FIRENENA SARO-TAHOTRA SY KANOSA ; TSY MANANA HAZON-DAMOSINA ; MPANARA-DRENIRANO ; ENTIN'NY

SASANY AMIN'ORONY ; MORA BAIKOINY SY BOROBOHONA : « A GAUCHE DIA A GAUCHE », « A DROITE DIA A DROITE » ; VATOBE TSY MITENY KA DIA ANGEREM-BORONA.    1. KA DIA MBOLA HO ELA VAO HOTAFARINA


SATRIA TSY AMPY FITAOVANA ; TSY AMPY FANABEAZANA ; TSY NANDAIRAN'NY FANABEAZANA SY NY FIANARANA IZAY TOY NY RANDRANA TSY SAHAZA AZY ; MIHINANA TAPA-KIBO SY TAPA-TSINAY ; VALALA VOATANGO ; NATAON'NY SASANY TANTELY AFA-DRAKOTRA NY FANANANY ; KA ZARY TOMPONY MANGATAKA NY ATINY.E) FANONTANIANA ???


IZA MARINA NO MITONDRA ITY FIRENENA ITY ?

AIZA NO HITONDRAN-DRY ZAREO NY FIRENENTSIKA ?

HO MPITAZANA FOTSINY VE NY VAHOAKA MALAGASY ?

MBOLA MANANA NY HASINY VE NY VAHOAKA MALAGASY ?

SA EFA NAMIDIN'NY SASANY AMIN'NY MPANAM-BOLA SY MPITSENTSITRA ?

MBOLA AZO ATAO VE NY MIVERIN'ILALANA SA EFA NATAO VARO-MATY ?

MBOLA MASI-MANDIDY VE NY VAHOAKA MALAGASY ?

SA VERY FANAHY MBOLA VELONA KA HO ANDEVOZIN'NY SASANY ?
'NDAO RAHA MBOLA MISY AZO ATAO !!!
F) NY RAFITRA VAOVAO


MPITONDRA MATSILO SAINA SY TIA TANINDRAZANA MARINA NO ILAIN'NY FIRENENTSIKA. OLONA MAHALALA NY TENA TOMBON-TSOA IOMBONANA ARY VONONA HANOKANA NY HERINY SY NY FAHAIZANY MANONTOLO HIARO SY HITANDRO AN'IZANY. TSY ILAINA NY MPANAO KOBAKA AM-BAVA SY MPANAO VOLANA HATENDA NA MPIKABARY AMBONY VAVAHADY. ASA DIA VAVANY AVY HATRANY NO ILAINA. VAHOKA VONONA HIAFY SY HIFOFOTRA AMI'NY ASA FAMPANDROSOANA NO ILAINA. TOKONY SAMY HANOSIKA NY ANKIZY HANARAKA FANABEAZANA SY FIANARANA MANARAKA NY TOKONY HO ILAINA NY FIANAKAVIANA TSIRAIRAY AVY. VAHOKA VONONA HITSANGANA SY HO MASI-MANDIDY NO HAMPANDROSO NY TANINTSIKA !!!FOIN DE PAROLES ENL'AIR

ASSEZ DE VAINES PROMESSES

MADAGASCAR A BESOIN DE DIRIGEANTS TRES DESINTERESSES

« UN PRESIDENT QUI NE PENSE QU'AU PEUPLE ET AU PAYS »

UN PEUPLE EDUQUE ET INSTRUIT

UN PEU PLUS DE DEMOCRATIE ET DE SOUVERAINETE

JACQUES DENIS RABEMAHARO ( CANDIDAT AUX PRESIDENTIELLES)12/05/2011
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 27 autres membres